Vanaf 1 juli 2024, zijn de bedrijven en zelfstandigen die actief zijn in de bouw- en de schoonmaaksector verplicht om hun werkende vennoten en helpers te identificeren bij de Kruispuntbank van Ondernemingen. 

De werkend vennoot wordt gedefinieerd als « iedere houder van minstens één aandeel in een vennootschap bedoeld in het eerste lid, die in België persoonlijk een reële activiteit uitoefent binnen die vennootschap zonder dat hij, voor deze activiteit, aangegeven wordt in het stelsel van de loontrekkenden op het ogenblik waarop deze activiteit wordt uitgeoefend ». 

De vennootschappen moeten elke werkende vennoot registreren voor diens naam, de voornaam, het rijksregisternummer (of bis-nummer), alsook de begin- en einddatum van zijn activiteit als werkende vennoot in de vennootschap. Deze procedure zou online kunnen worden uitgevoerd via de applicatie « My Enterprise ». ( https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Entreprises/KBO/Hand… )

Deze registratie moet worden uitgevoerd vóór het ogenblik waarop de werkende vennoot zijn activiteit in de vennootschap begint als werkende vennoot en, in geval van het einde van deze activiteit, ten laatste binnen vijftien dagen volgend op de datum van dit einde. 

Tijdelijk moet de vennootschap waarin een persoon tussen juli en december 2024 als werkende vennoot aan de slag gaat, de informatie over deze werkende vennoot vóór 31 december 2024 doorgeven.  

Voor werkende vennoten die al vóór 1 juli 2024 werkzaam waren bij een vennootschap, moet de vennootschap ook de informatie over de werkende vennoot vóór 31 december 2024 doorgeven. 

Naast vennootschappen zijn zelfstandigen die actief zijn in dezelfde sectoren van activiteiten (schoonmaak en bouw) verplicht om de juiste informatie over hun helpers in te schrijven en bij te werken in de Kruispuntbank van Ondernemingen. 

De helper wordt gedefinieerd als « een persoon die een zelfstandige bijstaat of vervangt bij de uitoefening van zijn beroep zonder met deze gebonden te zijn door een arbeidsovereenkomst». 

De inschrijvings- en bijwerkingsmodaliteiten (KBO, informatie, termijnen, …) zijn dezelfde als die voor de werkend vennoot. 

Deze verplichtingen zijn bedoeld om een dubbel probleem aan te pakken : enerzijds de fictieve onderwerping van werknemers aan het statuut van zelfstandigen (schijnzelfstandigen) anderzijds de moeilijkheden bij de inning van de verschuldigde sociale bijdragen door deze werknemers. 

De oplossing die wordt ingezet, bestaat uit de invoering van een registratieplicht voor werkende vennoten en helpers. Dit is noodzakelijk om een inhoudsplicht te kunnen uitvoeren en tegelijkertijd een databank op te zetten met alle benodigde gegevens voor het opsporen van frauduleuze activiteiten.